home

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง ชี้แจงทางการจัดทำและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 10:45

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 10:45

ผอ.ขทช.สมุทรสงคราม ประชุมหารือ เรื่อง กำหนดส่งรายงานตามปฏิทินเดือน มิย.59 – กย.59

วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 16:00

ขทช.สมุทรสงคราม โดย นายบุญหนา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

วันที่ : 01 มิ.ย. 2559 10:45

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขับเคลื่อน และปฏิรูปประเทศไทย แบบบูรณาการ

วันที่ : 26 พ.ค. 2559 10:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง สส.2003

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 11:04

logo
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง สส.4004

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 11:02

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟํลติดคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สส. 2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:29

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟํลติดคอนกรีต (โดยวิธี Pavememt In – Place Recycling) สส. 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 – บ้านปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 15:23

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home